Popis objektu

Krčma, U sedmi Švábů zvoucí, Vám otvírá svou náruč pohostinnou. Račte ku stolu usednouti, svá hrdla pivem, vínem či. medovinou svlažiti a naši krmi, jenž chutí i vůní nepřebernou oplývá, ochutnati. Šenkýř nechť plní Vaše džbány a vy se líbeznou hudbou i lepými děvami opájejte - píše se Léta Páně 1493 Války husitské i uherské jsouc již dávnou minulostí a nyní, když král náš, Vladislav Jagellonský, si i uherskou tu korunu získal, sváru v Zemích Českých není. Vladislav vpravdě zvláštním panovníkem jest - miluje ženy avšak ženit se nechce, rád by vládl pevně, svou vůli však prosadit neumí. To Matyáš Korvín, král uherský, ten z jinéhož těsta byl. Přímý, tvrdý, neústupný - však také tato jeho nátura ho životu stála. Rozčílil se, když mu neočištěných fíků podáno bylo a jeho srdce mu ve půl puklo. Jelikož mu legitimních potomku chybělo, právě Vladislav se jeho nástupcem stal. Vězte, že zavítáte-li do naší krčmy zvečera, můžete zde i stavitele Reida a Spiese zastihnouti, či alespoň zedníky a kameníky z hutí jejich. Taktéž Hanuše z Růže, mistra hodinářského, kterýž to orloj na Starém Městě pražském na starosti má, zde můžete u džbánku medoviny viděti. Moc na něj však nemluvte - jest to starý bručoun a ze svých myšlenek nerad vyrušován bývá. Zde na Menším Městě pražském dlouho pusto a nevlídno bylo. Nejenže kostely i kláštery vydrancovány byli, též dvůr arcibiskupský i s velkou částí města vypálen byl a lapkové i opilá čeleď venku po večerech pobíhala a lid pocestný si své měštce i životy střežiti musel. To až ta poslední léta sebou uklidnění i nové budování města přinesla. A ač nedávno ještě nám přetěžko bylo, nyní je nám věřiti, že dá-li Bůh, zlatá doba našich měst ještě potrvá. Ve světě jest situace na vážkách. Maxmilián l. Habsburský, jenž sám se vyvoleným císařem římským nazývá, sní své sny rytířské a neustále po francouzských državách v Itálii pošilhává, zatímco král francouzský, malý a ošklivý Karel Vlll., zbytky svých armád dohromady dává. Též Francesco Gonzaga své oddíly proti vojskům Francie shromažďuje - vypadá to, že brzy na Apeninách veselo bude. Španělskem pronásledování Židů jakož i inkvizice zmítá a v Itálii své plány Borgiové spřádají. I Medici se již na návrat svůj chystají. Leonardo tváře pro Poslední večeři sbírá a Michelangelo Buonarrotti nedávno svá učňovská léta u Ghirlandaie ukončil. Jest tomu již osm let co Portugalec Diaz Mys Dobré naděje obeplul a právě rok co Janovan Kryštof Kolumbus novou cestu do Indie objevil. Dá Bůh, že se tímto ceny koření sníží. Pak-li to ovšem vůbec Indie jest… Inu, lidé dobří, teď už tedy víte co se kolem nás děje a tak dost povídání - chopte se poháru a do syta pijte i hodujte a trápení i světobolu na čas zapomenouti dejte.